WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การศึกษา

01 CFABABเสมา

สพฐ. ถอดรหัสนโยบายเสมา 1 สู่การปฎิบัติ 21 เรื่อง ขับเคลื่อนงานการศึกษา

      นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนได้แจ้งให้ทุกสำนักงานในสังกัด สพฐ. รับทราบถึงข้อสั่งการของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีทั้งหมด 21 ประเด็น เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาคูปองครูแบบครบวงจร หลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษาทางเลือก การจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้า การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรับนักเรียน เป็นต้น ซึ่งตนขอให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ถอดรหัสทั้ง 21 เรื่อง เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม กพฐ.พิจารณาในวันที่ 13 กันยายนนี้ ก่อนออกเป็นนโยบายสู่การขับเคลื่อนในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป

       เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฎิบัติการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2563 ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำร่างนโยบายรับนักเรียนฉบับดังกล่าวเข้าหารือกับ รมว.ศธ. ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 13 กันยายนนี้ และคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน ซึ่งร่างนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดย สพฐ.มีหน้าที่ในการจัดทำประกาศนโยบาย กรอบการดำเนินงาน กำหนดปฎิทินการรับนักเรียน และประมวลผลการดำเนินงานการรับนักเรียน

  

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1