WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 17 กรกฎาคม 2562

 

       1. เรื่อง การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนี้

 

1. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

2. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

3. กรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

2. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

3. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

1.3 นายวิษณุ เครืองาม

1.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

1.5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

4. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกันในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

1.3 นายวิษณุ เครืองาม

1.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

1.5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

ส่วนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1

รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

2. นายวิษณุ เครืองาม

 

ลำดับที่ 2

รองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. นายวิษณุ เครืองาม

2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 

ลำดับที่ 3

รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

ลำดับที่ 4

รองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

ลำดับที่ 5

รองนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ส่วนที่ 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มี

ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลำดับ ดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1