WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABABOI MSMEs

อาเซียนเห็นชอบแผนรับมือดิจิทัล-ปฏิวัตอุตสาหกรรม-พัฒนาคน-ช่วย MSMEs

    จุรินทร์ เผยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เห็นชอบเอกสารสำคัญรวม 4 ฉบับที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนอาเซียนรับมือด้านดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาคน และการช่วยเหลือ MSMEs ใช้ดิจิทัล พร้อมเตรียมการเจรจากับคู่เจรจา 12 คู่

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าตาม AEC Blueprint 2025 ของอาเซียน โดยได้เห็นชอบเอกสาร รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนในปี 2019-2025 ฉบับที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หรือ 4IR ฉบับที่ 3 แนวทางการพัฒนาคนเพื่อรองรับ 4IR และฉบับที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลของไมโครเอสเอ็มอี หรือ MSMEs โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ปฏิบัติและดำเนินการตามนี้

      ทั้งนี้ เฉพาะเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการอาเซียน ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้าน 4IR ซึ่งมีประเด็นเพิ่มเติม คือ ไม่ควรจะเป็นเรื่องเฉพาะเสาเศรษฐกิจของอาเซียนแค่เพียงเสาเดียว แต่ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับอีก 2 เสา ที่เป็นความร่วมมือด้านของอาเซียนด้วย ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านการเมืองและความมั่นคงด้วย เพราะเกี่ยวพันกัน

       ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญ คือ อาเซียนมีความตั้งใจในการที่จะเปิดโอกาสให้ MSMEs ซึ่งก็คือเอสเอ็มอีขนาดเล็กลงไปอีก ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป และก็เป็นการเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งประชาชนในระดับฐานรากด้วย

     นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการที่จะเจรจากับคู่เจรจาทั้งหมด 12 คู่ด้วยกัน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.2562 เช่น อาเซียน-จีน , อาเซียน-เกาหลีใต้ , อาเซียน-สหรัฐฯ , อาเซียน-ญี่ปุ่น , อาเซียน-ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ อาเซียน-รัสเซีย , อาเซียน-แคนาดา , อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นต้น

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1