WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แรงงาน

09133 Index

 อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ รับโล่จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ประจำปี 2562

        บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร ชั้นนำของประเทศ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ จาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีมอบโล่ “งานส่งเสริมการมีงานทำ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในฐานะองกรค์ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการขององค์กรในฐานะสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการอีกด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

       กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า รางวัลที่ได้รับมอบในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจขององค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้สังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

      ตลอดเวลา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยให้ความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนให้คนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพด้วยดีมาโดยตลอด ผ่านโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ, โครงการสร้างยุวชนแรงงาน 2562 รวมถึงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจ้างพนักงานตามโครงการของกระทรวงแรงงาน โดยมีจำนวนพนักงานที่จ้างทั้งหมดรวมประมาณ 150-200 คน

    “ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดบริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) และ อินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ (Index Furniture Center) รวมทั้งสิ้น 37 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นผู้ให้บริการธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่เช่า ภายใต้ชื่อ เดอะ วอล์ค (The Walk), ลิตเติ้ล วอล์ค (Little Walk) และ อินเด็กซ์ มอลล์ (Index Mall) รวม 9 สาขา โดยมีจุดแข็งร้านค้าปลีกและแบรนด์สินค้าที่เป็นที่จดจำและได้รับความนิยม สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าชมร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน (Synergy) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กล่าวปิดท้าย 

AO09133

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1