WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBบณยฤทธ กลยาณมตร

ปลัดพาณิชย์ถก 3 ฝ่าย หามาตรการแก้ไขปัญหา'มะพร้าว' ราคาตกต่ำ

     ปลัดพาณิชย์ ประชุม 3 ฝ่าย หามาตรการแก้ไขปัญหา 'มะพร้าว'ราคาตกต่ำ เสนอลดปริมาณการขนย้ายที่ต้องขออนุญาตใหม่ ให้ควบคุมพื้นที่กะเทาะเนื้อมะพร้าว ป้องกันหลุดรอดออกสู่ตลาด คุมโรงงานแปรรูปต้องมีใบ รง.4 และใบ รง.5 เตรียมชงคณะอนุกรรมการมะพร้าวพิจารณาก่อนเสนอบอร์ดพืชน้ำมันที่มี ‘สมคิด’เป็นประธานพิจารณา ยันการนำเข้าภายใต้ AFTA และ WTO ไม่ได้เป็นสาเหตุราคาตกต่ำ พร้อมขอกรมศุลกากร กอ.รมน.คุมเข้มนำเข้า

     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแก้ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเกษตรกร ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงข้อเสนอ แนวทาง และวิธีการบริหารจัดการมะพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ โดยได้มีการเสนอให้มีการลดปริมาณการขนย้ายมะพร้าวจากเดิมที่กำหนดมะพร้าวผลตั้งแต่ 7,000 กิโลกรัม (กก.) ขึ้นไป เนื้อมะพร้าวขาวตั้งแต่ 2,500 กก.ขึ้นไป เนื้อมะพร้าวแห่งตั้งแต่ 1,500 กก.ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตการขนย้ายจากแหล่งที่มาและปลายทาง เน้นใน 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ชุมพร และปัตตานี

     ทั้งนี้ ยังเสนอให้มีการควบคุมพื้นที่การกะเทาะเนื้อมะพร้าว โดยเสนอให้มีการกะเทาะมะพร้าวในพื้นที่ของโรงงาน หรือพื้นที่ๆ โรงงานกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปกะเทาะที่อื่น แล้วหลุดรอดออกไปสู่ตลาด และขอให้กำหนดให้ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ เช่น ผู้ผลิตกะทิ น้ำมันมะพร้าว ต้องแสดงใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.5)

    “จะนำข้อเสนอดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการมะพร้าว ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน คาดว่าจะเรียกประชุมต้นเดือนก.ย.2562 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาต่อไป”

     นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า เกษตรกรมีความกังวลในเรื่องการนำเข้าว่าจะเป็นสาเหตุทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวช่วง 7 เดือนของปี 2562 โดยในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่เสียภาษี 0% พบว่าปีนี้ยังไม่มีนำเข้า แต่การนำเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) นอกโควตา ที่เสียภาษีนำเข้า 54% มีการนำเข้า 52,605 ตัน แต่จากการตรวจสอบ พบว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การนำเข้ามะพร้าวใน 2 กรอบลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ใช่สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศ

     อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือกรมศุลกากร และกอ.รมน. ให้เข้มงวดดูแลเรื่องการนำเข้า และป้องกันการลักลอบนำเข้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ เพราะราคามะพร้าวจากต่างประเทศต่ำกว่าไทยถึง 2บาทต่อผล  

    ปัจจุบัน ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ผลผลิตมะพร้าวในประเทศปี 2562 มีปริมาณ 874,000 ตัน เพิ่มขึ้น 2.51% ขณะที่ความต้องการใช้มีปริมาณ 1.04 ล้านตัน

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1