WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

fram outlet

พัฒนาภาพลักษณ์ Farm Outlet

        นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (กลาง) ,นางพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย), นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพืช ผัก ผลไม้ และสินค้าอินทรีย์ (ที่ 2 จากขวา) ,นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ที่ปรึกษาโครงการปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet (ซ้าย) และนางสาววชิรา พงศ์พยัคฒ์ ครีเอทีฟที่ปรึกษาโครงการปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet (ขวา)ร่วมเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการ Farm Outlet เพื่อร่วมกันพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Farm Outlet และ Organic Farm Outlet ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมการค้าภายใน

aom92

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1