WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

JMART Photo JMART GROUP ใสใจสงแวดลอม จดโครงการ เตมรกใหโลก ดวย 4R 150719

JMART GROUP ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ‘เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group’

       นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท (JMART) นำทีมผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่ม ได้แก่  บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  (JMT), บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) , บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บจก.เจ มาร์ท โมบาย, บจก. เจ ฟินเทค และ บจก.เจ เวนเจอร์ส กำหนดยุทธศาสตร์ CSR เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งโครงการคัดแยกขยะ “เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group” ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ณ บมจ.เจ มาร์ท สนง.ใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ โครงการคัดแยกขยะ ‘เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group’ ประกอบด้วย

1. Reuseการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ

2. Reduceลดการใช้ทรัพยากรลง ด้วยวิธีใช้น้อย

3. Recycleการเลือกและคัดแยกทรัพยากรกลับมาใช้แปรรูป

4. Revalueการนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาสร้างมูลค่า ให้เกิดเป็นสิ่งมีค่า

aom212

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1